Regulamin

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Korzystając z serwisu www.sprawdzkierowce.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 2

Określenia użyte w regulaminie:

 1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 2. Administrator – operator Serwisu sprawdzkierowce.pl (email: admin@sprawdzkierowce.pl) - POLAND GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  z siedzibą pod adresem Żdżarów 94, (96-500) Sochaczew (96-514), KRS: 0000409884, REGON: 145990059, NIP: 8371813084
 3. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Administratora usługi związane z funkcjonowaniem serwisu www.sprawdzkierowce.pl
 4. Cennik – strona portalu pod adresem : https://sprawdzkierowce.pl/cennik, zawierająca aktualne ceny, wartości pakietów i długość okresu, przez jaki Użytkownik może korzystać z wykupionego abonamentu
 5. Abonament – podlegające opłacie prawo do korzystania z określonego świadczenia, wykupione przedterminowo przez Użytkownika na pewien okres.

§ 3

 1. Serwis www.sprawdzkierowce.pl służy do wyrażania opinii, dodawania komentarzy oraz dokonywania oceny oraz sylwetek kierowców. Administrator zobowiązuje się umożliwić Użytkownikom te czynności w ramach serwisu oraz dostarczać zamówione usługi bez wad.
 2. W związku z korzystaniem ze strony „Sprawdź Kierowcę” informujemy, iż strona ma charakter tylko i wyłącznie ogólno - informacyjny. Nie służy ona zidentyfikowaniu danych osobowych osób fizycznych umieszczonych na stronie.
 3. Publikacji dokonać może każdy użytkownik, który dokona pełnej aktywacji konta. Przez pełną aktywację rozumie się wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie skanów dokumentów firmowych, potwierdzających dane zawarte w formularzu podczas rejestracji konta.
 4. Po pozytywnym zweryfikowaniu prawdziwości konta, Użytkownik zobowiązany jest do wyboru abonamentu i uiszczenia stosownej opłaty.
 5. Administratorzy i moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane przez innych użytkowników treści. Zobowiązani są jedynie do ich nadzorowania po zgłoszeniu nadużycia.
 6. Zabronione jest umieszczanie treści które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem RP, zawierające groźby, nieprawdziwe pomówienia, znieważenia, wulgaryzmy i słowa ogólnie uważane za obraźliwe.
 7. Ażeby podawane informacje były zgodne z prawem i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, prosimy nie zamieszczać na stronie (w opisie) jakikolwiek danych służących zidentyfikowaniu danego kierowcy, w szczególności jego pełnego imienia i nazwiska, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP, numerów telefonów komórkowych czy to stacjonarnych.
 8. Prosimy tylko i wyłącznie umieszczać dane według wskazanego wzoru i odpowiadać zgodnie z przesłanym zapytaniem kontaktowym.
 9. Administratorzy i moderatorzy serwisu mają prawo do usuwania lub zmiany treści opinii, oceny jeżeli zawierając one treści zakazane.
 10. Usunięcie wpisu przez osoby trzecie może nastąpić tylko na żądanie odpowiedniego organu ścigania lub poprzez przeprowadzenie procedury usuwania wpisu na wniosek osoby trzeciej. Dobrowolna zmiana opinii odbywa się poprzez panel administracyjny użytkownika.
 11. Nazwą użytkownika jest jego adres email.
 12. Do korzystania z serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.
 13. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia regulaminu przez Administratora

§ 4

 1. Administrator portalu gromadzi jedynie dane osobowe użytkowników portalu – adres e-mail, imię i nazwisko, NIP, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu.
 2. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do prowadzenia serwisu internetowego dla przedsiębiorców z branży transportowej oraz do marketingu bezpośredniego.
 4. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.
 6. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłącznie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.
 8. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.

§ 5

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy prawa polskiego.

Rozdział 2

Warunki płatności

§ 6

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do serwisu www.sprawdzkierowce.pl jest przejście pozytywnej weryfikacji i opłacenie abonamentu za wybrany okres czasu.
 2. Umowa pomiędzy portalem www.sprawdzkierowce.pl a zarejestrowanym Użytkownikiem, zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do uregulowania płatności abonamentowych nie później niż .. dni, od daty uzyskania informacji o poprawnej weryfikacji konta. (lub: Użytkownik dokonuje wpłaty natychmiast po otrzymaniu informacji o uzyskaniu dostępu do portalu)
 4. Opłata musi zostać dokonana z góry za wybrany okres. Użytkownik może dokonać płatności za pomocą systemu PayU, wpłaty przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym na konto Administratora
 5. Cennik: https://sprawdzkierowce.pl/cennik

Rozdział 3

Postępowanie reklamacyjne

§ 6

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące dostępu do zasobów portalu powinny być zgłaszane po uprzednim zapoznaniu się z procedurą reklamacji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, po uprzednim zgłoszeniu reklamacji na konto admin@sprawdzkierowce.pl, wysyłkowo na adres siedziby Administratora lub osobiście w jego siedzibie.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podanym w formularzu reklamacji.

Rozdział 4

Odpowiedzialność

§ 7

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem opinii o tych Osobach. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne opinie.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.sprawdzkierowce.pl w zakładce regulamin.
 2. Każdy Użytkownik może wypowiedzieć korzystanie z serwisu i zażądać usunięcia konta ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 5. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.sprawdzkierowce.pl
 7. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Regulamin Payu

Ostatnio wyszukiwani

[dane kierowcy dostępne po zalogowaniu] [Jaw***, woj. śląskie]
[dane kierowcy dostępne po zalogowaniu] [Sos***, woj. śląskie]
[dane kierowcy dostępne po zalogowaniu] [Kon***, woj. wielkopolskie]
[dane kierowcy dostępne po zalogowaniu] [ino***, woj. kujawsko-pomorskie]
[dane kierowcy dostępne po zalogowaniu] [Pło***, woj. mazowieckie]
[dane kierowcy dostępne po zalogowaniu] [Pol***, woj. zachodniopomorskie]

Współpracują z nami